WIE ZIJN WIJ?

Ons beleidsplan 2021Logo A (2)

Doelstelling: in en vanuit het grondvlak van de PKN gestalte geven aan de kerkelijke opdracht tot onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël, zoals verwoord in artikel 1 van de kerkorde. Onze stichting wil dat doen op een slagvaardige manier en in overeenstemming met de verwoording van deze opdracht in (met name artikel I van) de kerkorde van de PKN. Wij willen ons samen met anderen bezinnen op de bronnen van het christendom, te weten de Joodse traditie en de rabbijnse geschriften. Waar we kunnen willen we het antisemitisme bestrijden door bezinning op de rol van anti-Joodse geschiedenis van de kerk en op doorwerking daarvan in kerk en wereld vandaag.

Zo willen we een kritische partner van de Protestantse Kerk in Nederland zijn ten aanzien van de invulling en uitvoering van deze opdracht.

Ontstaan: Binnen de PKN maakte de theologische bezinning op de fundamentele betekenis van Israël voor de kerk steeds meer plaats voor de discussie over het politieke conflict met de Palestijnen. Leden van de Protestantse Raad voor Kerk en Israël hebben daarom het Platform in 2003 opgericht.

Taakstelling

De stichting Platform Appèl Kerk en Israël stelt zich de volgende taken:

  • de leiding van de kerk te herinneren aan de fundamentele theologische betekenis die het heeft als kerk in Israël geworteld te zijn
  • zoveel mogelijk werk te maken van de taken die kerkordelijk ten aanzien van de verhouding ‘Kerk en Israël’ omschreven zijn
  • contact te leggen met allen binnen en buiten de kerk die het belang van de theologische doordenking van de verhouding van Kerk en Israël onderschrijven, zowel werkgroepen als individuen
  • zoveel mogelijk samen te werken met anderen die op hetzelfde terrein werkzaam zijn
  • zoveel mogelijk vormen van toerusting te creëren voor hen die op het grondvlak van de kerkelijke gemeenten met ‘Kerk en Israël’ bezig zijn, waaronder het organiseren van eigen studiedagen en landelijke dagen voor werkgroepen en commissies werkzaam op het gebied van Kerk en Israël.
  • ten opzichte van alle levensbeschouwingen (o.a. via de media) helder te maken wat binnen de kerk ten aanzien van ‘Kerk en Israël’ leeft
  • de theologische opleidingen te wijzen op hun verantwoordelijkheid binnen de christelijke theologie onderwijs te leveren over de Joodse traditie door middel van het vak Judaïca
  • daadkrachtig stelling te nemen tegen elke vorm van antisemitisme.

Middelen: Organiseren van een jaarlijkse studiedag voor predikanten en andere theologisch geïnteresseerden. Verder een landelijke ontmoetingsdag voor verdieping van kennis omtrent Jodendom en de verhouding Kerk en Israël. Tevens als ondersteuning bestemd voor leden van K&I groepen, sympathisanten en anderen die zich betrokken voelen.

Aanbieden van materiaal en lezingen elders in het land .

Informatie via de website over al onze activiteiten, waaronder de inhoud van lezingen en boekbesprekingen.

Kritisch en opbouwend volgen van het beleid van de PKN inzake de relatie met Israël, door regelmatige ontmoetingen met leidinggevenden en hen die verantwoordelijk zijn voor de opleiding van predikanten.

Incidentele acties, zoals in 2012, toen een manifest met 2000 sympathiebetuigingen aan de synode werd overhandigd met het verzoek de samenwerking met Sabeel te verbreken, een Palestijnse organisatie die in woord en daad niet verenigbaar is met het genoemde kerkorde artikel.

Als vervolg op dit verzoek, dat niet werd gehonoreerd, is een alternatief project aangedragen om, via KiA, een christelijk Palestijns project te steunen dat wel het bestaansrecht van Israël onderschrijft.

Draagvlak: het platform telt ongeveer 500 met name genoemde sympathisanten.

De totale achterban, bezoekers van studiedagen en andere belangstellenden, bestrijkt de volle breedte van de kerk en leden van de Joodse gemeenschap.

Zij worden via een driemaandelijkse nieuwsbrief ( digitaal) geïnformeerd .

Plannen voor de komende jaren:

-voortgaan met de organisatie van de studiedag en de landelijke ontmoetingsdag.

-uitnodigen van afgevaardigden van de Raad voor K&I voor uitwisseling en gesprek.

-contact onderhouden met de verantwoordelijken voor de opleiding van predikanten inzake invulling van Permanente Educatie op gebied van Jodendom.

-alternatief Palestijns project promoten.

-inspelen op actuele thema’s, zoals het Erasmusjaar en boekpresentaties.

Financiële steun.

U kunt onze Stichting financieel steunen door uw bijdrage te storten op rekeningnummer:

NL 98 INGB 0009553726,

ten name van Stichting Platform Appèl Kerk en Israël te Nieuw-Vennep

De stuurgroep

Wij zijn door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en staan bij de kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer: KvK 60407980, RSIN nummer 8538.97.542

Het bestuur van de stichting bestaat uit de onbezoldigde leden: Marja van den Beld (voorzitter), Hans Vermeulen (secretaris) en Jan Post (penningmeester).Leden van de stuurgroep zijn:  Dick van Arkel, Marja van den Beld, Brégine van Tuyl, Hans Vermeulen, Kees de Vreugd. 

april 2021