Nieuwsbrief 21

 

Nieuwsbrief 21, januari 2015

Inleiding

Het bestuur van de stichting Platform Appèl Kerk & Israël wil voor alles alle sympathisanten van onze stichting en de overige lezers van onze Nieuwsbrief een gezegend 2015 toewensen. Laten we hopen dat 2015 ook voor het volk Israël een rustig en zoals ze zelf altijd zeggen ‘zoet’ jaar mag worden waarin men gevrijwaard is van oorlog en allerlei bedreigingen.

Als Platform willen we ons ook in het nieuwe jaar inzetten om steun aan en betrokkenheid op het volk Israël levend te houden en waar mogelijk uit te breiden. Uw steun bij ons door vrijwilligers gedane werk wordt vanzelfsprekend op hoge prijs gesteld.

Onderwerpen uit deze brief

Gang van zaken Kristallnacht-herdenking;

In deze brief willen wij nadrukkelijk uw aandacht vragen voor:

  • De Landelijke Dag op DV 2 maart a.s. in Nijkerk;
  • Nieuw project voor steun aan Palestijnse christenen!!
  • De studiedag die op 3 november is gehouden;
  • Gang van zaken Kristallnacht-herdenking
  • Reizen voor voorgangers en andere geïnteresseerden naar Israël;
  • Onze nieuwe (vernieuwde) website

Landelijke dag op 2 maart a.s. (programma zie beneden)

In samenwerking met de Provinciale Commissie Kerk en Israël Zuid-Holland heeft de stichting Platform Appèl Kerk en Israël u in december al een eerste uitnodiging gestuurd voor het bijwonen van een Landelijke Dag op DV maandag 2 maart a.s. in de Kruiskerk in Nijkerk.

Thema: Vergeten is ballingschap (Baäl Shem): onopgeefbaar verbonden in de praktijk.

De dag is bedoeld voor zowel voorgangers als gemeenteleden van de PKN en niet in de laatste plaats voor alle leden van de diverse Kerk & Israël-groepen in het land. We willen die dag ons bezinnen op de concrete betekenis van de bepaling in de Kerkorde van de PKN dat de kerk “geroepen is invulling te geven aan de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël”. En in het verlengde daarvan duidelijke handreikingen te doen om op het grond-vlak van de kerk – de plaatselijke gemeenten – concrete invulling te geven aan die onszelf opgelegde opdracht.

De bijeenkomst begint om 10 uur en duurt tot 16.00 uur.In het morgengedeelte zal Dr. H. (Henk) Vreekamp uit Epe duidelijk maken wat de Bijbelse fundering is van de in de Kerkorde bepaalde opdracht. Vervolgens zal opperrabbijn B. (Binyamin) Jacobs uit Amersfoort uitleggen welke betekenis de steun van christe-nen betekent voor het Joodse volk. De derde inleiding is van Lenny van der Linden uit Zoetermeer. Zij is voorzitter van de Provinciale Commissie Kerk en Israël Zuid-Holland en zal vertellen hoe je in elke gemeente de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël concreet handen en voeten kan geven.

Na de lunch zal er in groepjes over de inleidingen worden gediscussieerd en zullen erva- ringen uit de praktijk met elkaar worden gedeeld.

Het inschrijfgeld voor deelname aan deze dag bedraagt slechts E 10,00 per persoon. Dat bedrag moet worden overgemaakt naar rekeningnummer NL 98 INGB 000955.3726 tnv Appèl Kerk&Israël van de stichting Platform Appèl Kerk en Israël in Nw. Vennep met vermelding: Landelijke Dag. Koffie/thee bij aankomst gratis.

Het meebrengen van een eigen lunchpakket is toegestaan, maar zij die dat wensen kunnen een lunch (E 8,00) en/of soep (E 2,50) bestellen. Daartoe dient het inschrijfgeld met die bedragen te worden verhoogd. Graag met vermelding van de letter L of S, danwel beide. De bestellingen voor lunch en soep moeten een week van tevoren binnen zijn.

De Kruiskerk is gelegen aan de Venestraat 44, 3861 BX in Nijkerk. Dat is 8 tot 10 minuten lopen van het station NS. Looproute vanuit het station NS in Nijkerk 100 meter naar links en dan de Spoorstraat in. Tweede links Colthoflaan en daarna rechts de Callenbachstraat. Achter pand Boni staat de Kruiskerk.

Gratis parkeren tegenover Boni aan de Oosterstraat, schuin achter de Kruiskerk.

Alternatief project voor steun aan Palestijnse christenen

Het heeft even geduurd, maar op voorstel van de stichting Platform Appèl Kerk en Israël gaat Kerk in Actie van de PKN met ingang van heden steun geven aan een tweede project van Palestijnse christenen: ‘Seeds of Hope’ in Jeruzalem van de bekende Palestijnse christen Tass Saada.  Kerk in Actie steunt al vele jaren de Palestijnse organisatie Sabeel, maar vanwege de houding die Sabeel heeft tegenover Israël en het Joodse volk zijn velen in de PKN daar niet gelukkig mee. Twee jaar geleden heeft het Platform een handteke-ningenactie georganiseerd ter ondersteuning van een Manifest waarin het Mode-ramen van de Generale Synode werd opgeroepen de samenwerking met Sabeel te stoppen omdat die samenwerking haaks staat op wat in de Kerkorde is bepaald ten aanzien van het volk Israël.Tijdens de handtekeningactie is het Platform van diverse kanten gevraagd of er een alternatief voor handen was om Palestijnse christenen te steunen. Bij monde van scriba dr. Arjan Plaisier is bij de aanbieding van het Manifest ge-zegd dat het voor kennis werd aangenomen, omdat het Manifest een van de diverse opvattingen binnen de PKN over Israël weergaf. Die uitspraak en de vraag naar een ander project zijn aanleiding geweest bij Kerk in Actie aan te kloppen. We hebben voorgesteld steun te geven aan een project dat gerund wordt door Palestijnse christenen die in tegenstelling tot Sabeel het Joodse volk op grond van Bijbelse beloften wel als het volk van God blijven zien en ook erkennen dat de Joden recht hebben op het aan de vaderen beloofde land. Dat verzoek viel in goede aarde, maar ondanks de coöperatieve en plezierige samenwerking met KiA heeft het door allerlei omstandigheden toch nog enige tijd geduurd voor alles in kannen en kruiken was. Kerk in Actie gaat steun geven aan het project Seeds of Hope in Jeruzalem te beginnen met een mooi bedrag van E 8000,00 per jaar. Het werk is gestart door de christen-Arabier Tass Saada, Hij is in Nederland bekend van het door hem geschreven boek ‘Arafat was mijn held’. Tass Saada, die eens Joden haatte en ook Joden doodde, is in de Verenigde Staten christen geworden. Hij zag het als een ereschuld tegenover het Joodse volk om als christen te gaan werken aan verzoening tussen Joden en Palestijnen. Sinds enige jaren heeft hij met een team van mede-werkers een tehuis voor kinderen van zowel Joodse als Arabische ouders en houdt ook bijeenkomsten voor de ouders. Het project wordt steeds verder uitgebreid met opvang van jongeren van diverse leeftijden. Tass Saada is opgetogen dat de Protestantse Kerk in Nederland voor Seeds of Hope heeft gekozen. Volgens Tass moet verzoe-ning tussen beide volken van onderop komen en met name door de opvoeding van kinderen. Ze moeten niet wor-den volgepropt met haat, maar met liefde voor elkaar.

We roepen onze lezers van harte en ook dringend op dit project financieel te steunen nu deze mogelijkheid zich aandient. Dat kan door een gift over te maken naar rekeningnummer NL 89 ABNA 0457. 457. 457 van Kerk in Actie te Utrecht met nadrukkelijke vermelding van het projectnummer: Code Z 020498 Seeds of Hope.

Het zou geweldig zijn als ook diaconieën van de vele gemeenten zouden worden verzocht eenmaal per jaar een collecte te houden voor het werk van Seeds of Hope.

Geslaagde studiedag

We kijken terug op een geslaagde studiedag op 3 november. Aan de hand van twee powerpoint presentaties heb-ben de beide sprekers, Klaas Spronk en Leo Mock, hun visie gegeven op de relatie tussen land en religie vanuit Christelijk en Joods perspectief. Waarom is de relatie met het land Israël voor Joden cruciaal om hun traditie volle-dig te kunnen (be)leven en hebben Christenen geen specifieke grond nodig om Christen te kunnen zijn? Dat neemt niet weg dat er betekenisvolle plaatsen zijn, zoals Jeruzalem, Rome en Genève. Klaas Spronk stond o.a. stil bij de betekenis van Israël voor Christelijke pelgrims door de eeuwen heen.

In de discussie en ’s middags bij de tekststudie in kleine groepen werd het thema verder aangescherpt. Vooral op het punt van de Christelijke leer, waarin de komst van Jezus immers als vervulling (lees opheffing) van alle geboden werd gezien. Het ‘Corpus Christi’ nam de plaats in van Israël als land en volk. Aanleiding tot een bloedige geschiedenis.

Leo Mock liet zien dat een autonoom Israël cruciaal is voor elke Jood, omdat alleen dan alle geboden, persoonlijk en maatschappelijk, kunnen worden uitgevoerd. Maar geheel in lijn met de meerstemmige talmoedtraditie, bestaan er onderlinge discussies over de spanning tussen wonen in het land of in de diaspora. De inleiding van Klaas Spronk staat op onze website. Bij die van Leo Mock lukte dat helaas niet.

Kristallnacht herdenking en de PKN.

Op 9 november j.l. vond de jaarlijkse Kristallnacht-herdenking plaats in de Portugese synagoge te Amsterdam. De laatste jaren wordt er op hetzelfde moment als tegenhanger een anti-racisme bijeenkomst gehouden door “Neder-land bekent kleur”. De lijst van organiserende partijen laat voornamelijk islamitische en pro-Palestijnse organisaties zien. Plus ‘Een Ander Joods Geluid’. Het geluid dat op deze manifestatie te horen valt, is inderdaad anders: te weten anti-Israël. Toen bekend werd dat de heer Arjan Plaisier, als hoogste vertegenwoordiger van de PKN , niet bij de officiële her-denking zou zijn, maar wel bij deze ‘alternatieve’ bijeenkomst als spreker op zou treden, hebben wij, evenals het OJEC, een protestbrief geschreven naar de PKN en naar Kerk in Actie als subsidiegever van deze bijeenkomsten.Dat racisme bestreden moet worden, lijdt geen twijfel. Maar op die dag moet het gaan over de talrijke Joodse slachtoffers, de overlevenden en het groeiende antisemitisme in heel Europa dat ons en ook de PKN zorgen zou moeten baren. En al helemaal onvoorstelbaar is het om op zo’n dag zij aan zij te staan met organisaties die de Kristallnacht als kapstok gebruiken om Israël te beschuldigen van racisme en haar bestaansrecht als Joodse staat te ontkennen of op zijn minst te betwisten. Deze herdenking is niet de plek voor politieke discussies. In de Kristallnacht werden Joden niet vermoord uit racisme, maar simpelweg omdat ze Jood waren. Op het laatste moment heeft de heer Plaisier afgezien van dit voornemen omdat “gebleken was dat hij niet vrijuit zou kunnen spreken”. Per brief hebben wij een aantal overgebleven vragen gesteld. Want waarom was deelname zelfs maar overwogen en hoe geloofwaardig is afzien van deelname als deze bijeenkomsten via KiA gewoon worden gesubsidieerd? In combinatie met de permanente steun aan Sabeel zal dit de geloofwaardigheid van de kerk bij de Joodse gemeenschap nog meer onder druk zetten. Al langere tijd pleiten wij er voor om, vanuit de opdracht in de kerkorde, voorrang te geven aan de theologische bezinning op de betekenis van Israël voor de kerk en aan de strijd tegen antisemitisme. En die opdracht niet te laten gijzelen door de ingewikkelde politieke discussie. Dus wel vredes-initiatieven ondersteunen aan beide kanten, maar ver blijven van organisaties die bekend staan om kritiekloze “Israël bashing” en oproepen tot boycot en desinvestering. In zijn antwoord gaf de heer Plaisier toe dat men in het LDC niet goed op de hoogte was van de ware aard van de alternatieve herdenking. Onder verwijzing naar een driesporenbeleid: de roeping tegenover Israël,tegenover allen die lijden en tegenover de Palestijnse mede-christenen blijft de PKN echter bij steun aan Sabeel en tegelijk bij goede relaties met de Joodse gemeenschap. Gegeven de openlijk anti-Joodse boodschap die Sabeel verspreidt, is dit ons inziens niet met elkaar te rijmen. Hetzelfde geldt voor subsidie aan activiteiten met conflicterende doelen. Wij zullen de vraag blijven stellen waarom het niet mogelijk is om mede-christenen te steunen zonder dat afbreuk gedaan wordt aan een betrouwbaar partnerschap met de Joodse gemeenschap.

Reizen naar Israël voor predikanten

Kerk in Actie ondersteunt al jaren in samenwerking met Sabeel reizen voor predikanten naar Israel en de Pales-tijnse gebieden. Het programma van die reizen is niet evenwichtig. Er is veel meer aandacht voor de problemen van de Palestijnen en in het bijzonder Palestijnse christen dan voor de benarde situatie voor het Joodse volk dat terugkeert naar het land van de vaderen. Pogingen om het programma van dit soort reizen aan te passen hebben tot nu toe geen resultaat opgeleverd. Margriet Westers is in de loop van vorig jaar Meta Floor opgevolgd als verbindingsschakel tussen de PKN en de Palestijnse organisatie Sabeel. Er wordt gewerkt aan alternatief reisplan.

 

Nieuwe website in aanbouw!

Aan de reconstructie van onze website wordt momenteel hard gewerkt. De website krijgt ‘een nieuw jasje’ en nieuwe opmaak en zal gebruikers-vriendelijk(er) te raadplegen zijn. Voorts wordt een uitgebreide zoek-functie ingebouwd, ook voor eerder verschenen materiaal van het Appèl. De site is momenteel nog niet publiek toegankelijk. Zodra dat het geval zal zijn hopen we u op deze plaats daarvan te berichten.

Kosten verzenden Nieuwsbrief

Onze periodieke Nieuwsbrief wordt voor het overgrote deel via de e-mail verstuurd. Nieuwe e-mail adressen zijn van harte welkom. Het zal duidelijk zijn dat verzending per brief een behoorlijke kostenpost is. Het zou erg fijn als zij die de Nieuwsbrief per post ontvangen in staat zouden zijn een kleine financiële bijdrage over te maken op ons rekeningnummer NL98INGB0009553726 tnv Stichting Platform Appèl Kerk en Israel te Nieuw-Vennep met vermelding: porti. Naar aanleiding van de vorige Nieuwsbrief ontvingen wij enkele giften voor porti. Hartelijk dank..

Solidariteitsbijeenkomst

Op zondagmiddag 11 januari a.s. wordt er op de Dam in Amsterdam een solidariteitsbijeenkomst georganiseerd door de Time to stand up for Israel. Aanvang 14.00 uur.

Giften

Sinds onze vorige Nieuwsbrief in september mochten we in het laatste kwartaal van dit jaar als stichting de volgende giften ontvangen. GR 5; VM 25; VG 25; KL 10; RB 10; DN 20; HK 10; BdB 10; JV 100; GA 5; SW 120. Totaal: E 340,00.  Alle gevers hartelijk dank. Uw gift is zeer welkom op het rekeningnummer NL 98 INGB 000955.3726 tnv Appèl Kerk&Israël in Nieuw-Vennep met vermelding: Gift. Ons werk kunnen we alleen doen dankzij de giften vanuit onze achterban. De giften zijn aftrekbaar voor de IB!!

————————————————————————————————–

Programma Landelijke Dag op DV 2 maart in de Kruiskerk in Nijkerk

Thema:Vergeten is ballingschap (Baäl Shem): onopgeefbaar verbonden in de praktijk

09.30 uur         Ontvangst met koffie/thee,

10.00 uur         Welkom en inleiding op deze dag

Dr. H. (Henk) Vreekamp, van 1984-2002 predikant voor Kerk en Israël in de Nederlandse Hervormde Kerk.

Titel van de inleiding: Onnopgeefbaar verbonden met het volk Israël.                         Kunnen we deze intentie Bijbels onderbouwen?

        Korte discussie

 Opperrabbijn B. (Binyamin) Jacobs uit Amersfoort

Titel van de inleiding: Welke betekenis heeft steun van christenen voor het Joodse volk?

Korte discussie

Koffie/theepauze    

Lenny van der Linden, voorzitter Provinciale Commissie Kerk en Israël Zuid-Holland

Titel van de inleiding: Van geërfd verleden naar gedroomde toekomst: het belang van Kerk en Israël in de plaatselijke gemeent

Korte discussie

Lunch

Discussie in kleine groepen

               Koffie/theepauze

               Plenaire discussie

15.45 uur         Afsluiting

———————————————————

Aanmelding symposium geschiedt door overmaking van € 10,00 op IBAN: NL 98 INGB 000955 3726 t.n.v. St. Appèl Kerk en Israël, Nieuw-Vennep. In de prijs is inbegrepen: koffie/thee bij aankomst. Een lunch kan worden besteld tegen verhoging van het bedrag met E 8,00 en/of een kop soep E 2,50.

Zo mogelijk onder vermelding van een e-mailadres voor het zenden van een bevestiging van ontvangst.

——————————–

Adres Kruiskerk: Venestraat 44, 3861 BX Nijkerk

Vanaf station NS 8 tot 10 minuten lopen. Met rug naar NS-gebouw 100 m naar links en dan rechts de Spoorstraat in . Tweede links de Coltoflaan en daarna rechts de Callenbachstraat.  Achter pand Boni staat de Kruiskerk.

Gratis parkeren tegenover Boni aan de Oosterstraat, schuin tegenover Kruiskerk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.