SCHULDBELIJDENIS VAN DE PKN TEGENOVER DE JOODSE GEMEENSCHAP.

Onderstaand leest u onze reacties op deze gebeurtenis.

In de media hebben we kunnen horen en lezen dat op 8 november j.l. tijdens de Kristallnachtherdenking, ds. René de Reuver, scriba van de PKN, namens de PKN een schuldbelijdenis heeft uitgesproken over de houding van het instituut kerk tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. De kerk, zegt hij, is mede de voedingsbodem geweest waarop het zaad van antisemitisme kon groeien. Het is van belang met nadruk te vermelden dat deze verklaring niet gaat over individuele daden van moed en verzet. Maar dat het hier uitsluitend de rol van het instituut kerk betreft. (in de link kunt u de gehele tekst lezen: Tekst schuldbelijdenis PKN 2020.11.08)

Geheel in lijn met de kerkelijke taal gebruikt hij niet het woord excuses, maar schuld. Een besef dat dieper gaat. We mogen dit gerust een moedige en ook zeer noodzakelijke stap noemen. Het is heel positief dat de PKN hierover eerst in overleg geweest is met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap. Veel te vaak heeft de kerk alleen over Joden gesproken en geoordeeld in plaats van met.

Niet minder belangrijk is het dat de PKN, bij monde van René de Reuver, stelt dat deze schuldbelijdenis niet zonder gevolgen kan blijven. Er zullen consequenties aan verbonden moeten worden.

Dit is in lijn met het Joodse begrip “tsjoeva doen”, tot inkeer en omkeer komen. Dat proces is pas voltooid als uit daden blijkt dat de schuldenaar lering getrokken heeft.

Er zijn in dit stadium geen concrete uitspraken gedaan over wat die gevolgen behelzen.

Wat het Platform betreft, hopen we dat de consequenties breed getrokken zullen worden. Want de schuld ligt in een verder verleden dan de Tweede Wereldoorlog. De kerk heeft een geschiedenis van eeuwen als het gaat om anti-Joodse theologie en dito maatregelen. Daar ligt de wortel en die zal uit de christelijke theologie getrokken moeten worden. Dat vraagt om doordenking van het verleden met het oog op onze theologie nu. Daarvoor is nodig dat het vak Hebreeuws verplicht is in de theologische opleiding, naast kennisname van de rabbijnse literatuur. Om enig besef te ontwikkelen van de context waarbinnen Jezus leefde en leerde. Daarnaast zal de kerk opnieuw haar houding moeten bepalen ten opzichte van de Staat Israël, als de huidige plek van het volk van Sinaï. Strijd tegen antisemitisme betekent dan ook pal staan voor dat land als legitieme bestaansgrond van Israël.

Het lijkt ons goed hier nog eens te vermelden, dat bovenstaande niet verward dient te worden met de wisselende politieke koers daar. Die is voor eerlijke kritiek vatbaar zoals de politiek van elk land.

Deze stap tot schuldbelijdenis zal hopelijk ook inhouden een heroverweging van het partnerschap, ook financieel, met Sabeel. Dit instituut voor Palestijnse bevrijdingstheologie herschrijft de Bijbelteksten om zo de plek van Israël, zowel theologisch als historisch, te vervangen door het Palestijnse verhaal. Er moeten door de PKN andere instituten te vinden zijn ter ondersteuning van Palestijnse christenen.

Als Platform kunnen we alleen maar hopen en bidden dat het A van de ingeslagen weg gevolgd zal worden door het B van de concrete daden.

Onze uitgebreidere reactie leest u in bijgaande link:
Reactie Appel op de Schuldbelijdenis PKN

Comments are closed.