Huishoudelijk reglement Platform

Stichting Platform Appèl Kerk en Israël

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING PLATFORM APPÈL KERK EN ISRAEL

Ontstaan

Artikel 1

 1. De stichting Platform Appèl Kerk en Israël is een voortzetting van het sinds 2002 bestaande Platform Appèl Kerk en Israël.
 2. De stichting is bij notariële acte opgericht op 3 april 2014

Lidmaatschap

Artikel 2

 1. De stichting kent geen leden.
 2. De stichting kent sympathisanten. Het zijn allen voorgangers dan wel leden van de Protestantse Kerk in Nederland die het werk en de doelstellingen van de stichting steunen.

Bestuur

Artikel 3

 1. Het bestuur kent de volgende portefeuilles:
 2. Voorzitter
 3. Secretaris
 4. Penningmeester

Artikel 4

 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het leiden van de stichting, delegeert het bepalen van het beleid en het opzetten van programma’s aan een Stuurgroep. In de Stuurgroep hebben minimaal twee bestuursleden van de stichting zitting.
 1. Het bestuurslidmaatschap eindigt door overlijden of door het bedanken als bestuurslid.
 2. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd.
 3. Het bestuur zoekt bij vacatures naar nieuwe kandidaten.
 4. Het is vanwege de continuïteit niet wenselijk dat voorzitter en secretaris gelijktijdig aftreden.

Artikel 5

 1. Het bestuur vergadert zo dikwijls aan de voorzitter of twee andere bestuursleden dit gewenst achten.
 2. De voorzitter bepaalt de wijze van vergaderen. Desgewenst kan er ook telefonisch of via Skype vergaderd worden.
 3. Het bestuur kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen als ten minste twee van de drie bestuursleden aanwezig zijn.
 4. In geval in een vergadering de stemmen staken, wordt het voorstel in een volgende bestuursvergadering opnieuw in stemming gebracht. Staken de stemmen dan opnieuw, dan is de stem van de voorzitter beslissend/dan is het voorstel verworpen.

Stuurgroep

Artikel 6

 1. Er is een Stuurgroep die in samenspraak met het bestuur het beleid van de stichting bepaalt en activiteiten organiseert.
 2. De Stuurgroep bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 leden.
 3. Nieuwe leden worden in samenspraak met het bestuur gekozen.
 4. De Stuurgroep verzorgt het versturen van 3 tot 4 Nieuwsbrieven oer jaar ter informatie van de sympathisanten en andere geïnteresseerden.
 5. De Stuurgroep verzorgt het uitgeven van foldermateriaal.
 6. De Stuurgroep organiseert elk jaar een symposium met als doel bewustwording inzake de betekenis van Israël voor kerk en theologie. En bestrijding van antisemitisme.
 7. De Stuurgroep organiseert van tijd tot tijd bijeenkomsten voor afgevaardigden van de werkgroepen Kerk en Israël binnen de PKN en andere belangstellenden met als doel informeren en inspireren om de relatie Kerk en Israël plaatselijk bespreekbaar te maken.

Financiën

Artikel 7

 1. De stichting heeft geen vaste inkomsten.
 2. De stichting vraagt sympathisanten vrijblijvend een gift te geven voor het organiseren van het werk van de stichting.
 3. De organisatie van de jaarlijkse symposia heeft doorgaans een batig saldo dat voor andere activiteiten van de stichting kan worden aangewend.
 4. Uitgaven van de Stuurgroep worden in overleg met het bestuur gedaan.
 5. Bestuursleden en leden van de stuurgroep kunnen desgewenst reiskosten op basis van kilometervergoeding of kosten Openbaar Vervoer declareren.

Vergaderingen

Artikel 8

 1. De bestuursvergaderingen worden zo mogelijk gecombineerd met vergaderingen van de Stuurgroep en worden in principe gehouden in het pand van Christenen voor Israël in Nijkerk.

Slotbepalingen

Artikel 9 

 1. Dit reglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van 29-09-2014.
 2. Dit reglement kan slechts worden gewijzigd als minstens twee van de drie bestuursleden er mee instemmen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.