De kwestie Blok en Kairos-Sabeel.

Beste mensen,

Hieronder vindt u een brief van de Stichting Platform Appèl Kerk en Israël aan het moderamen van de PKN over de antisemitische uitspraken van de heer Blok, voorzitter van Kairos-Sabeel (een fusie van Vrienden van Sabeel en Kairos Palestina) en onze bezwaren tegen de steun van de PKN aan de anti-Joodse instelling Sabeel.

Van: Stichting Platform Appèl Kerk & Israël

Aan: Moderamen Protestantse Kerk Nederland, Postbus 8399,

3503 RJ Utrecht

Betreft: affaire Sabeel / Blok

Datum: Nieuw Vennep, 21 februari 2017

Geachte leden van het moderamen,

Andermaal meent de Stichting Platform Appèl Kerk & Israël u te moeten laten weten, zeer verontrust te zijn over bepaalde ontwikkelingen binnen onze kerk. In een recent nummer van het Nieuw Israëlitisch weekblad (NIW) staat een groot artikel over de inmiddels zo genoemde ‘Sabeel kwestie’. Eerder al berichtte onder meer Likud Nederland hierover.

Het artikel in het NIW gaat over bewezen antisemitische uitspraken van dhr. Kees Blok, voorzitter van Kairos – Sabeel, een fusie tussen Vrienden van Sabeel en Kairos Palestina. Beide organen zullen u bekend zijn. Ook wordt melding gemaakt van een door het Overlegorgaan Joden en Christenen (OJEC) te organiseren gesprek tussen het Centraal Joods Overleg en de heer Kees Blok, samen met vertegenwoordigers van de PKN, afdeling Kerk en Israël, en de heer Tom Fȕrstenberg. Deze laatste had al eerder protest aangetekend tegen de uitspraken van dhr. Blok.

De PKN heeft laten weten dat dhr. Blok niet namens de kerk gesproken heeft, omdat ‘zijn uitspraken niet in lijn zijn met het beleid van de PKN’. Maar op de site van de PKN is duidelijk te zien dat Sabeel nog steeds officieel partner is van de PKN en bekend is ook dat deze partner met een aanzienlijk bedrag financieel ondersteund wordt. De organisatie ‘Vrienden van Sabeel’ mag dan officieel niet gelinkt zijn aan de PKN, maar vertegenwoordigt wel hetzelfde anti-Joodse en anti-Israël gedachtengoed als Sabeel. Als de site bovendien een bijeenkomst doorgeeft van ‘Vrienden van Sabeel’ over de Israëlboycot, is het niet geloofwaardig wanneer de PKN meent zich van deze groep te kunnen distantiëren.

Als platform binnen de PKN wil het Appèl Kerk & Israël stem geven aan de kerkelijke opdracht tot onopgeefbare verbondenheid tussen de Kerk en het Joodse volk. Wat ons verontrust, als christenen die aan de basis van de kerk werken, is dat artikel I van de kerkorde betreffende die opdracht en betreffende de strijd tegen het antisemitisme door de PKN meer en meer naar de marge is geschoven. Zo niet theoretisch, dan toch wel, zo lijkt het, in het uitvoerend beleid. Als platform hebben wij jaren geleden al protest aangetekend tegen het hanteren van de IP nota als nieuw ijkpunt. Vervolgens hebben wij geijverd voor een alternatief Palestijns project naast Sabeel, omdat velen uit onze achterban Sabeel niet wensen te ondersteunen. Dit project dreigt na een jaar echter alweer stop gezet te worden. Binnenkort hebben wij daarover een gesprek met vertegenwoordigers van KiA.

Het kernprobleem is dat de kerk niet enerzijds kan belijden op te staan tegen antisemitisme en anderzijds tegelijkertijd een organisatie kan steunen die wereldwijd een anti-Joodse agenda voert. Dat maakt de kerk ongeloofwaardig naar de eigen achterban toe en tegenover de Joodse partners.

Tot op heden hebben wij geen gehoor gevonden voor onze zorg. Nu door deze kwestie kerkorde en belijdenis ook van Joodse kant serieus bevraagd worden, roepen wij u dringend op om deze heilloze koers te wijzigen. Samen met andere Kerk & Israël organen bezinnen wij ons op eventuele verdere actie.

In de hoop dat u wijsheid in deze zaak zult genereren, verblijven wij,

Hoogachtend, namens de Stichting Platform Appèl Kerk & Israël

Ds. Hans Vermeulen,

Kinlozen 47,

2151 XB Nieuw-Vennep.

PS: Van deze brief zetten wij een kopie op onze website en we sturen hem ter kennisgeving aan de Israëlische Ambassade, het CJO, de Raad van Kerken en Bisschoppenconferentie, de Lutherse kerk en de Oud Katholieke kerk, het OJEC en de Werkgroep vanuit Jeruzalem, alsmede aan de Protestantse Raad voor Kerk & Israël en de classicale commissies en werkgroepen Kerk & Israël van de PKN.

Comments are closed.