Beleidsplan 2018

Doelstelling: in en vanuit het grondvlak van de PKN gestalte geven aan de kerkelijke opdracht tot onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël, zoals verwoord in artikel 1 van de kerkorde.

Bezinning op de bronnen van het christendom, te weten de Joodse traditie en de rabbijnse geschriften. Bestrijding van het antisemitisme door bezinning op de rol van anti-Joodse geschiedenis van de kerk en op doorwerking in kerk en wereld vandaag.

Kritische partner van de Protestantse Kerk in Nederland ten aanzien van de invulling en uitvoering van deze opdracht.

Ontstaan: Binnen de PKN maakte de theologische bezinning op de fundamentele betekenis van Israël voor de kerk steeds meer plaats voor de discussie over het politieke conflict met de Palestijnen.  Leden van de Protestantse Raad voor Kerk en Israël hebben daarom het Platform in 2003 opgericht.

Middelen: Organiseren van een jaarlijkse studiedag voor predikanten en andere theologisch geïnteresseerden. Verder een landelijke ontmoetingsdag voor verdieping van kennis omtrent Jodendom en de verhouding Kerk en Israël en tevens ondersteuning bestemd voor leden van K&I groepen, sympathisanten en anderen die zich betrokken voelen.

Aanbieden van materiaal en lezingen elders in het land .

Informatie via de website over al onze activiteiten, waaronder de inhoud van lezingen en boekbesprekingen.

Kritisch en opbouwend volgen van het beleid van de PKN inzake de relatie met Israël, door regelmatige ontmoetingen met leidinggevenden en hen die verantwoordelijk zijn voor de opleiding van predikanten.

Incidentele acties, zoals in 2012, toen een manifest met 2000 sympathiebetuigingen aan de synode werd overhandigd met het verzoek de samenwerking met Sabeel te verbreken, een Palestijnse organisatie die in woord en daad niet verenigbaar is met het genoemde kerkorde artikel. Als vervolg op dit verzoek, dat niet werd gehonoreerd, is een alternatief project aangedragen om, via KiA, een christelijk Palestijns project te steunen dat wel het bestaansrecht van Israël onderschrijft.

Draagvlak: het platform telt ongeveer 500 met name genoemde sympathisanten.

De totale achterban, bezoekers van studiedagen en andere belangstellenden, bestrijkt de volle breedte van de kerk en leden van de Joodse gemeenschap.

Zij worden via een driemaandelijkse nieuwsbrief ( digitaal) geïnformeerd .

De stuurgroep die verantwoordelijk is voor de uitvoering van dit beleid, bestaat uit 8 ambtsdragers en andere leden van de PKN.

Plannen voor de komende jaren:

-voortgaan met de organisatie van de studiedag en de landelijke ontmoetingsdag.

-uitnodigen van afgevaardigden van de Raad voor K&I voor uitwisseling en gesprek.

-contact onderhouden met de verantwoordelijken voor de opleiding van predikanten inzake invulling van Permanente Educatie op gebied van Jodendom.

-alternatief Palestijns project promoten.

-inspelen op actuele thema’s, zoals het Erasmusjaar en boekpresentaties.

 

Mei 2018

Comments are closed.